საინვესტიციო ფონდები (ფორექსი პროფესიონალებითვის)

საინვესტიციო ფონდები — არ ვიცი ვინმეს ოდესმე, რამეში თუ გამოადგება/დასჭირდება საინვესტიციო ფონდები და მათთან ურთიერთობა, მაგრამ ვინაიდან საიტი ეძღვნება ფინანსურ ბაზრებს, ხოლო რუბრიკა - პროფესიონალ ტრეიდერებს, ამიტომ მიზანშეწონილად მივიჩნიე, რამდენიმე სტატია ამ თემისთვისაც დამეთმო. თუ გვინდა პოფესიონალობა, მაშინ ბოლომდე პროფესიონალები ვიყოთ. მე კი გისურვებთ, რომ საინვესტიციო/საპაიო ფონდებთან გქონდეთ საქმე, ვინაიდან თუ მათთან გაქვთ ურთიერთობა ე.ი. ძალიან მდიდრები და ფინანსურად წარმატებულები ხართ.

 

საპაიო საინვესტიციო ფონდებში ინვესტირების გამოცდილება (ნაწილი II)

ჯონ ბოლგის წიგნის " Common Sense on Mutual Funds. New Imperatives for the Intelligent Investor", ზოგიერთი მნიშვნელოვანი შეხედულებები:

საპაიო საინვესტიციო ფონდების სახეობები (ნაწილი II)

წინა სტატიაში განხილული საპაიო საინვესტიციო ფონდების სახეობების გარდა არსებობენ სხვა სახეობის ფონდებიც, რომლებიც სტრუქტურით შედარებით რთულ სისტემებს ეფუძნებიან, შესაბამისად ასეთი ფონდები შედარებით იშვიათად გვხვდება.

საპაიო საინვესტიციო ფონდებში ინვესტირების გამოცდილება (ნაწილი I)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების თემის დასკვნით ეტაპზე, მიზანშეწონილია რამოდენიმე სიტყვა ითქვას ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ მოღვაწეზე ამერიკის შეერთებული შტატების ორმხრივი ფონდების სფეროში - ჯონ ბოგლზე.

საპაიო საინვესტიციო ფონდების სახეობები (ნაწილი I)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების ტიპებად დაყოფის გარდა არსებობს მათი დიფერენცირება სახეობების მიხედვით. მათი სახეობებით დაყოფა ხდება ინვესტირებული ობიექტების მიხედვით. ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები, რომლებშიც ხდება საპაიო საინვესტიციო ფონდების მხრიდან ინვესტირება, არის უძრავი ქონება და ფასიანი ქაღალდები.

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიების მეორადი ბაზარი

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიების მეორადი ბაზარი შესაძლებელი იყოს საბირჟო და არასაბირჟო. მას გააჩნია მნიშვნელოვანი თვისება: ამ ბაზარზე ბრუნვაში მყოფი საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიები შესაძლებელია მხოლოდ ვიყიდოთ და გავყიდოთ, სხვა ოპერაციები, როგორიცაა გაცვლა - ამ ბაზარზე შეუძლებელია.

საპაიო საინვესტიციო ფონდების ტიპები

საპაიო საინვესტიციო ფონდები იყოფა სახეობებად და ტიპებად.

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიების პირველადი ბაზარი

პაიების ბრუნვა არის ორი სახის: პირველადი და მეორადი. ასევე მათ პაიების გაყიდვის (ბრუნვის) პირველად და მეორად ბაზრებსაც უწოდებენ.

პაის ღირებულების/ფასის განსაზღვრა

როგორც ვიცით ინვესტირებული პაის არ გააჩნია ნომინალი. სსფ-ის ფორმირების პროცესში, მმართველი კომპანიის მიერ ფიქსირდება პაის ფასი, მაგრამ ინვესტირების პროცესის დაწყების შემდეგ, ინვესტირებული პაის ფასი დამოკიდებული იქნება მხოლოდ სსფ-ის სუფთა აქტივების ღირებულებაზე.

საპაო საინვესტიციო ფონდებთან დაკავშირებული ხარჯები

ერთი შეხედვით შესაძლებელია მოგვეჩვენოს, რომ ეს თემა მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ თუ არ გავითვალისწინებთ სავალდებულო ხარჯებს, შედეგად შესაძლებელია მივიღოთ უსიამოვნო სიურპრიზები.

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიებზე განხორციელებული ოპერაციების სახეობები

საფინანსო ბაზრების ყველა ინსტრუმენტზე შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა სახის ოპერაციები. საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიებზე დასაშვებია შემდეგი სახის ოპერაციების განხორციელება:

საბანკო მართვის საერთო ფონდების შესახებ (დასკვნა)

საპაიო საინვესტიციო ფონდებისათვის საკმაოდ კარგადაა შემუშავებული/ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, რომლებითაც შესაძლებელია შეფასდეს ფონდების მართვის ეფექტურობა, რადგან ეს სტრუქტურები ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით გამჭირვალეა.

საპაიო საინვესტიციო ფონდების სტრუქტურული კომპონენტები

საპაიო საინვესტიციო ფონდები შედგება 4, ხოლო ზოგ შემთხვევაში 5 ორგანიზაციისგან, რომლებსაც გააჩნიათ განსხვავებული ფუნქცია-მოვალეობები.

საპაიო საინვესტიციო ფონდების (სსფ) და საბანკო მართვის საერთო ფონდების შედარება (სმსფ)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაი წარმოადგენს ფასიან ქაღალდს - ეს უკვე წარმოადგენს პლუსს. კლიენტების მოსაზიდად ისინი აქტიურად იყენებენ ამ იარაღს.

საპაიო საინვესტიციო ფონდების საკვანძო მახასიათებლები

საპაიო საინვესტიციო ფონდი წარმოადგენს მეპაიების აკუმულირებულ ფულად სახსრებს, რომლითაც მმართველი კომპანია ყიდულობს ფასიან ქაღალდებსა და სხვა სახის აქტივებს, რომლებიც ნებადართულია კანონმდებლობით და ფონდის საინვესტიციო დეკლარაციით.

საბანკო მართვის საერთო ფონდები

კოლექტიური ინვესტიციების ბაზარზე, გარდა საპაიო საინვესტიციო ფონდებისა, აგრეთვე არსებობენ - საბანკო მართვის საერთო ფონდები.

საპაიო საინვესტიციო ფონდების (სსფ) უპირატესობები

წინამდებარე რუბრიკა ეძღვნება საკუთარი კაპიტალის ზრდის ერთ-ერთ საშუალებას - საპაიო საინვესტიციო ფონდებს (სსფ).

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top