ფორექსის ფუნდამენტალური ანალიზი

არის წამყვანი ეკონომიკების მქონე ქვეყნებში, გამოქვეყნებულ ეკონომიკურ პარამეტრებზე დაყრდნობითა და დაკვირვებით მიღებული მონაცემების ერთობლიობით შექმნილი ანალიზური სურათი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ დასკვნები ფასის შემდგომი მოძრაობის სავარაუდო მიმართულების შესახებ.

 

სავალუტო კურსის მთავარი ფაქტორები

ფორექსის ბაზარი მყისიერად და ძალიან ხშირად რეაგირებს სიახლეებზე. ყოველი მათგანი სხვადასხვანაირ ზეგავლენას ახდენს კურსებზე და ყოველ მათგანს გააჩნია საკუთარი თვისობრივი მნიშვნელობა. რაც უფრო "მძიმე წონიანი" სიახლეა, მით უფრო ძლიერი და ხანგრძლივი იქნება მისი ზემოქმედება სავაკუტო კურსის ცვლილებაზე, შესაბამისად უფრო მეტი მოგების მიღებაც არის შესაძლებელი წარმოქმნილი ტენდენციის დროს.

რა ახდენს გავლენას ევროს კურსზე

იმის მტკიცება საჭირო აღარ არის, რომ ევრო, უკვე დიდი ხანია აშშ დოლარის ალტერნატიულ ვალუტას წარმოადგენს, გარდა ამისა სავალუტო წყვილებს, სადაც ევრო შედის, სავალოტო ბაზარზე პოპულარობით მეორე ადგილი უკავიათ.

აშშ დოლარის კურსის დამოკიდებულება ოქროს ფასზე

როგორც ცნობილია, ოქრო წარმოადგენს მსოფლიო ეკონომიკების სტაბილურობის ერთ-ერთ ძირითად მაჩვენებელს.

ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორები

ფორექსის ბაზრის ფუნდამენტალური ანალიზის განხორციელებისას, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ რომელი ფაქტორები ახდენენ ყველაზე მეტ გავლენას ვალუტის კურსების მოძრაობაზე. ამ გარემოებაზე, ბევრად არის დამოკიდებული სიახლეებზე ვაჭრობის სტრატეგიების წარმატება.

აშშ დოლარის კურსის დამოკიდებულება ნავთობის ფასზე და უკუპროპორციულობა

ფუნდამენტალური ფაქტორები წარმოადგენენ ფორესზე ფასების მოძრაობის ძირითად საფუძველს, ისინი ამყარებენ ურთიერთკავშირს ვალუტის კურსებსა და ამა თუ იმ მოვლენებს შორის.

ონლაინ სიახლეები ფორექსზე

მაშინაც კი, როდესაც თქვენ არ სარგებლობთ სიახლეებზე ვაჭრობის სტრატეგიებით, არ იქნება ზედმეტი სავაჭრო ოპერაციების გახსნა/დახურვისას გაითვალისწინოთ ძირითადი სიახლეები.

რა ახდენს გავლენას აშშ დოლარის კურსზე

აშშ დოლარი არის ფორექსზე ყველაზე პოპულარული ვალუტა. ამის მიზეზი მრავალია. ერთ-ერთი მათგანია ამერიკული ვალუტის შედარებითი არასტაბილურობა.

ფუნდამენტალური ანალიზის ძირითადი ელემენტები

ძირითადი ელემენტი, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია ფორექსზე წარმატებული ტრეიდინგი - არის ფუნდამენტალური ანალიზი.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top