ფიუჩერსები (ფორექსი პროფესიონალებითვის)

ფიუჩერსები — წარმოადგენს საფინანსო ბაზრების ერთ-ერთ პოპულარულ ინსტრუმეტს. მისი ცოდნა ზოგადად, ტრეიდერს სჭირდება არა მარტო პროფესიონალური დონის ამაღლებაში, არამედ ამ ინსტრუმენტით რეალური შემოსავლის მიღება არის შესაძლებელი.

 

ნავთობი (შავი ოქრო), როგორც ძირითადი ინსტრუმენტი ჰეჯირებისათვის

განსახილველი სცენარი, არის კერძო შემთხვევა, რომელიც მჭიდრო კავშირშია წინა ორ სტატიაში განხილულ სცენარებთან. ზოგიერთი ინვესტორი თვლის, რომ ასეთი სცენარის განხორციელება სავსებით რეალურია.

ბაზისის, კონტანგოს და ბექვორდაციის ცნებები

ბექვორდაცია და კონტანგო – ფიუჩერსული კონტრაქტებისთვის დამახასიათებელი ცნებებია, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში:

ოქროს საინვესტიციო მნიშვნელობა კრიზისების პერიოდში

ეკონომიკური ვითარების კრიზისულ სიტუაციებში მრავალი ქვეყნის მთავრობები ახორციელებენ ფულადი მასის ღია ემისიებს, რითიც ხდება ნაციონალური ვალუტების დევალვაციის სტიმულირება, ზოგან ემისიის შესახებ მხოლოდ ირიბი მაჩვენებლები მიგვითითებენ. კაპიტალის დაცვისათვის კრიზისებში აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ ოქროსთან დაკავშირებულ ინვესტიციებს.

მოკლე პოზიცია და გრძელი პოზიცია

ფიუჩერსული კონტრაქტის მყიდველი ხსნის გრძელ პოზიციას, გამყიდველი - მოკლე პოზიციას.

აშშ დოლარის დევალვაციის მოლოდინში

აშშ დოლარი(USD) ფაქტობრივად წარმოადგენს მსოფლიო სარეზერვო ვალუტას. ყველა ქვეყნის ცენტრალური ბანკი ამ ვალუტაში ინახვს საკუთარი  რეზერვების დიდ ნაწილს.

ვარიაციული მარჯა და დეპოზიტური მარჯა

დეპოზიტური მარჯა – არის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ფიუჩერსულ ბირჟებზე საკრედიტო მხარით ვაჭრობის დროს.

ლარის/ნაციონალური ვალუტის დევალვაციის მოლოდინში

როგორც ვიცით, ჩვენ ქვეყანაში (და არა მარტო ჩვენთან) ლარის ძირითადი ოპოზიცური ვალუტა - აშშ დოლარია. ამიტომ საკუთარი კაპიტალის დაცვისათვის გადაწყვეტილება თავისთავად გამომდინარეობს - ნაციონალური ვალუტა უნდა გადავცვალოთ აშშ დოლარში და დავივიწყოთ დევალვაცია. მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე გვექნება ზოგიერთ ნეგატიურ ნიუანსთან, მათ შორის ძირითადია - ყიდვა გაყიდვის ფასებს შორის საკმაოდ დიდი სპრედი (მით უმეტეს თუ ადგილი აქვს უნაღდო ანგარიშსწორებას).

ვაჭრობის შედარება ფიუჩერსულ და საფონდო ბირჟებზე

საგარანტიო უზრუნველყოფა (შემდგომ ტექსტში შემოკლებით - სუ) განსაზღვრავს თანხას, რომლითაც შევძლებთ პოზიციის გახსნას. თუ სუ=100%, 1 000 აშშ დოლარის შემთხვევაში, პოზიციის გახსნას შევძლებთ მხოლოდ და მხოლოდ 1 000 აშშ დოლარით.

ფიუჩერსული ვაჭრობის პრაქტიკა

ფიუჩერსულ ვაჭრობის ამ თეორიული კურსის ფარგლებში განვიხილავთ ფიუჩერსების გამოყენების მეთოდიკას რეალურ ეკონომიკურ სიტუაციაში, კერძოდ ინვესტიციების დაცვის საკითხებს კრიზისების და არასტაბილური ბაზრის პირობებში.

საგარანტიო უზრუნველყოფა

საგარანტიო უზრუნველყოფა – არის მოთხოვნა, რომ ანგარიშზე იყოს საბაზისო აქტივის გარკვეული პროცენტი, რომელიც გათვალისწინებულია ფიუჩერსული კონტრაქტით.
საფონდო ბირჟაზე აქციების ყიდვისას ანგარიშიდან ჩამოიჭრება ნაყიდი აქციების მთლიანი ღირებულება.

ზოგადი ინფორმაცია ფიუჩერსული სექციების შესახებ

მაშასადამე, როგორც უკვე ვიცით ყველა საფონდო ბირჟაზე არსებობს სწრაფი სექციები, სადაც ფიუჩერსებზე ვაჭრობისათვის შექმნილია ყველა პირობა.

ფიუჩერსული ბირჟის ჰეჯერები და სპეკულანტები

ფიუჩერსული კონტრაქტების დადება შესაძლებელია საბაზო აქტივების უმრავლესობაზე, ფინანსურით დაწყებული, დამთავრებული ენერგოპროდუქტებით. არსებობს ფიუჩერსები საკრედიტო განაკვეთებზე, საბირჟო ინდექსებზე, სავალუტო კურსებზე და ა.შ.

საბაზო აქტივები

როგორც უკვე ვიცით, ფიუჩერსი არის საბაზო აქტივების წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი.

ფიუჩერსული კონტრაქტის განსაზღვრება

ფიუჩერსი ("Futures" – კონსტრუქცია, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ მოქმედება მოხდება ეხლა, მაგრამ რეზულტატი გამოყენებული იქნება მომავალში) - არის წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი.

ფიუჩერსების გაშიფვრა - ფიუჩერსული კონტრაქტების სპეციფიკაცია

არსებობს კოდებისა და აღნიშვნების გარკვეული სახეობები, რომლითაც სწრაფ ბაზრებზე ხდება ფიუჩერსული კონტრაქტების სტანდარტიზაცია.

ფიუჩერსების ბაზარი, ფიუჩერსული კონტრაქტები და მათი ისტორია

ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც ფიუჩერსული ვაჭრობა პრაქტიკაში არ არსებობდა, საქონლის მწარმოებლები (მაგალითად მზესუმზირის კულტივაციით დაკავებული ფერმერები) და მომხმარებლები (მზესუმზირის ზეთის მწარმოებელი მანუფაქტურები) ნედლეულზე და საქონელზე ფასების მერყეობის მუდმივი რისკის ქვეშ იმყოფებოდნენ. როდესაც ნედლეულზე ეცემოდა ფასი - ზარალდებოდა ფერმერი, საპირისპირო შემთხვევაში კი პირიქით - ზარალდებოდა ზეთის მწარმოებელი მანუფაქტურა.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top