ფორექსის ძირითადი ცნებები

რუბრიკაში წარმოდგენილი ის ძირითადი ცნებები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იცოდეს ნებისმიერმა ტრეიდერმა, რადგან მათი ცოდნა საშუალებას გვაძლევს ჩავწვდეთ ტრეიდინგის ძირითად არსს.

 

დერივატივებით ვაჭრობა

დერივატივებით ვაჭრობა საშუალებას იძლევა მივიღოთ პროგნოზირებადი შემოსავალი აქტივზე ფასის ზრდის შემთხვევაში, რომელიც წინასწარ გაწერილია ხელშეკრულებაში, ან გავაკეთოთ პერსპექტივაში არსებული შესაძლო რისკების ჰეჯირება.

ტრენდის სახეობები

ტრენდი გვიჩვენებს ფასის მოძრაობას პერიოდის გარკვეულ მონაკვეთში.

გაჯერებული ყიდვები ფორექსზე

გაჯერებული ყიდვები ფორექსზე წარმოადგენს სიტუაციას, როდესაც ბაზარზე ყიდვის ორდერების რაოდენობა, გაყიდვების პოზიციების რაოდენობას გაცილებით სჭარბობს.

ფლეტი ფორექსზე

ფლეტი ფორექსზე არის სიტუაცია, როდესაც ბაზარზე ტრენდი პრაქტიკულად არ არის, ამ დროს ფასი მოძრაობს ვიწრო დიაპაზონის საზღვრებში, როგორც წესი ასეთი დიაპაზონი რამდენიმე პუნქტს შეადგენს, თუმცა გასათვალისწინებელია სავაჭრო ტაიმფრეიმიც.

გაჯერებული გაყიდვები ფორექსზე

გაჯერებული გაყიდვები ფორექსზე - არის მდგომარეობა სავალუტო ბირჟაზე, როდესაც ამათუ იმ ვალუტაზე გაყიდვის გარიგებების რაოდენობა გაცილებით მეტია ვიდრე ყიდვის პოზიციების რაოდენობა.

აღმავალი ტრენდი, ცნება და ვაჭრობის თავისებურებები

აღმავალია ტრენდია, როდესაც ფასი მიემართემა ზევით, გრაფიკზე ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით.

ფინანსური ინსტრუმენტი Derivatives (დერივატივი)

Derivative (დერივატივი) - არის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც, გარიგებაში მონაწილე მხარეებს ენიჭებათ გარკვეული უფლებები, რომელთა მიხედვითაც ერთი მხარე ვალდებულია მიაწოდოს მომავალში მეორე მხარეს გარკვეული აქტივი. ასეთ აქტივებად გვევლინება - აქციები, სავალუტო ლოტები და სხვა ფასიანი ქაღალდები.

სავალუტო ინტერვენციები

სავალუტო ინტერვენციები - წარმოადგენს ნაციონალური ვალუტის კურსის გამყარების ერთ-ერთ ქმედით მეთოდს და მოწოდებულია სავალუტო ბაზარზე სიტუაციის სტაბილიზაციისათვის.

ამერიკული სავაჭრო სესია

ამერიკული სავაჭრო სესიის პერიოდში სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობა საკმაოდ აგრესიულ რეჟიმში მიმდინარეობს.

დაღმავალი ტრენდის ცნება, ვაჭრობის მეთოდი - ზოგადად

დაღმავალი ტრენდი არის ფასის მოძრაობა დაღმავალი მიმართულებით - კლებისკენ. ტერმინალში სამხრეთის მიმართულებით. ასეთი მოვლენა ხდება დროის გარკვეულ ინტერვალებში.

სტოპ ლოს ორდერი (Stop Loss)

ფორექსზე სავაჭრო ოპერაციების განხორციელება დაკავშირებულია რისკებთან, მათ შორის უმთავრესია - სრული დეპოზიტის დაკარგვა, თანაც ეს ყოველთვის არ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ტრეიდერმა უყურადღებოდ დატოვა ჩართული ტერმინალი.

ტეიკ პროფიტ (Take Profit) ორდერი

ტეიკ პროფიტ ორდერის გამოყენება საშუალებას იძლევა წინასწარ განვსაზღვროთ მოგების პროგნოზირებული დონე და მოვახდინოთ ვაჭრობის ნაწილობრივი ავტომატიზირება.

სტოპ ლოსის დაყენება

სტოპ ლოსი წარმოადგენს ფორექსზე ვაჭრობის უმთავრეს ინსტრუმენტს. მხოლოდ მისი სწორად დაყენება იძლევა ზარალის შემცირების შესაძლებლობას.

რა არის სვოპი ფორექსის სავალუტო ბაზარზე

სვოპის ცნება უშუალო კავშირშია ხანგრძლივ პერიოდიანი დროის ინტერვალებზე ვაჭრობასთან.

აზიური სავაჭრო სესია

აზიურ სავაჭრო სესიაზე ვაჭრობა მიმდინარეობს ისეთ სავაჭრო მოედნებზე, როგორებიცაა - ტოკიო, ჰონკონგი და სინგაპური.

ფორექსის ევროპული სესია

ევროპული სავაჭრო სესია იხსნება GMT 06:00 საათზე, რაც ემთხვევა ძირითადი საბროკერო კომპანიებისა და ბანკების სამუშაო საათების დასაწყისს.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top